6 ปัญหาความต่างของ GENERATION ซึ่งหลายคนจะคุ้นเคยกันดีกับคำว่า Generation Gap หรือก็คือช่องว่างระหว่างวัย เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างบุคคลที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน และเป็นปัญหาในสังคมที่หลายครอบครัวต่างก็เคยประสบพบเจอกันมา เนื่องจากด้วยความต่างของช่วงอายุและประสบการณ์ด้านการใช้ชีวิตนี่เอง ที่ทำให้คนเหล่านี้มีความคิด, ความเชื่อ, ทัศนคติ รวมไปถึงมุมมองในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก 

ดังนั้นเมื่อต้องมาใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้เกิดความไม่เข้าใจในตัวตนหรือความคิดของอีกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวไหนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถใช้ชีวิตเพียงลำพังได้ ก็อาจจะเกิดความเครียดและเกิดเป็นหนึ่งในสาเหตุของ 6 ปัญหาความต่างของ GENERATION ได้เช่นเดียวกัน

ทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของคนแต่ละ Gen

ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันว่า 6 ปัญหาความต่างของ GENERATION ที่เราทุกคนไม่ควรมองข้าม และจะต้องมีการปรับตัวเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีอะไรกันบ้าง ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของคนแต่ละ Generation กันก่อนว่าเพราะอะไรคนในแต่ละ Generation ถึงได้มีความแตกต่างของความคิดและมุมมองในการใช้ชีวิต รวมไปถึงค่านิยมต่าง ๆ มากมายจนกลายมาเป็นหนึ่งในปัญหาที่หลายครอบครัวก็ยังหาทางออกไม่ได้สักที ซึ่งในหัวข้อนี้เราได้ยกตัวอย่างลักษณะโดยรวมของคนหลากหลาย Generation เพื่อมาอธิบายให้ทุกคนได้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากขึ้น

ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดใน Gen B หรือ Baby boomer

มาเริ่มกันที่ลักษณะนิสัยของคนใน Generation แรกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นช่วงอายุของคนที่เกิด 6 ปัญหาความต่างของ GENERATION หรือ Generation Gap ระหว่างคนในครอบครัวมากที่สุด เนื่องจากคนในช่วงนี้จะเกิดในช่วงหลังของสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2489 – 2507 ซึ่งเป็นยุคของสมคราม เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง เพราะฉะนั้นคนในยุคนี้จะถูกสังคมหล่อหลอมให้มีความดิ้นรน ให้ความสำคัญกับการทำงานหนักเป็นสำคัญ ชอบความมั่นคง นอกจากนั้นก็ยังมีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองเป็นหลัก ไม่ค่อยปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับความทันสมัย

ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดใน Gen X

สำหรับพฤติกรรมของคนแต่ละ Gen ในข้อต่อมาก็คือคนที่เกิดระหว่างปี 2508 – 2523 เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นมาท่ามกลางสังคมที่มีความสงบสุข ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ทางสงครามเหมือนกับคนที่เกิดในช่วงของ Baby boomer เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในยุคนี้จะเริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของความสะดวกสบาย ความสุนทรีย์ เปิดกว้างทางความคิด และเป็นยุคที่เริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล

ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดใน Gen Y 

อีกหนึ่งช่วงอายุซึ่งจำเป็ยจะต้องมีการทำความเข้าใจกับ 6 ปัญหาความต่างของ GENERATION ก็คือคนที่เกิดในช่วง Gen Y หรือคนที่เกิดในช่วงปี 2523 – 2540 เนื่องจากคนในช่วงวัยนี้จะเริ่มมีความห่างของช่วงวัยกับปู่ย่าตายายซึ่งเกิดในช่วง Baby boomer ได้ง่าย เพราะพฤติกรรมของคนแต่ละ Gen ของช่วงวัยนี้จะรักความสะดวกสบาย ไม่ชอบการทำงานหนักโดยไร้เหตุผล รักความสุขของตัวเองมากกว่าการถวายชีวิตให้กับงาน มีความอิสระ และมีแนวคิดเป็นของตัวเองรวมถึงไม่ชอบทำตามคำสั่งใครอีกด้วย

ลักษณะนิสัยของคนที่เกิดใน Gen Z

และสำหรับคนที่เกิดช่วงหลังปี 2540 จะถูกจัดอยู่ในคนที่เกิดในช่วงของ Gen Z คนในช่วงวัยนี้จะมีความโดดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน มีความเปิดกว้างในเรื่องของการสื่อสารตลอดจนการเข้าสังคม เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในช่วงวัยนี้จะมีการให้ความสำคัญกับตัวตนของตนเองต่อเพื่อนในโลกสังคมออนไลน์ มีความอดทนต่ำเนื่องจากไม่ต้องลำบากอดทนทำงานหนัก เพราะมีครอบครัวรวมไปถึงตัวเลือกในการทำงานที่หลากหลาย

นอกจากบุคคลที่เกิดในช่วงวัยต่าง ๆ ซึ่งเราได้นำมาเป็นตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ 6 ปัญหาความต่างของ GENERATION ไปแล้วก็ยังมีการกำหนดช่วงอายุของคนที่เกิดในช่วงยุคหลัง ๆ ขึ้นมาอีก เช่น Gen Alpha หรือคนที่เกิดตั้งแต่หลังช่วงปี 2553 ที่จะมีความอิสระทางความคิดมากกว่าคนในทุกช่วงวัย นอกจากนั้นก็ยังมีความห่างไกลจากครอบครัว ด้วยลักษณะการใช้ชีวิตและค่านิยมซึ่งจะเอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทางโลกออนไลน์มากกว่า 

6 ปัญหาความต่างของ GENERATION มีอะไรบ้างที่ไม่ควรมองข้าม

ปัญหาในเรื่องความต่างของช่วงวัยหรือ Generation Gap จะพบได้ง่ายกับครอบครัวที่มีคนหลายช่วงวัยอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะคนในช่วงวัยที่มีความต่างกันเป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่นคนที่เกิดในช่วง Gen B กับคนที่เกิดในช่วง Gen Y หรือ Gen Z เป็นต้น เพราะฉะนั้นจากความต่างของประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ตลอดสังคมที่เติบโตมาทำให้คนที่เกิดในแต่ละช่วงวัยมีความไม่เข้าใจกันได้ง่าย ซึ่งในบทความนี้เราได้นำเอาตัวอย่างของ 6 ปัญหาความต่างของ GENERATION ที่อยากแนะนำให้ทุกคนลองปรับเข้าหากัน เพื่อความสุขในการใช้ชีวิตว่ามีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วตามมาอ่านพร้อมกันได้เลย

1. ปัญหาเรื่องการสื่อสาร

ปัญหาเรื่องการสื่อสารอาจจะเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของ 6 ปัญหาความต่างของ GENERATION ที่พบเจอได้มากที่สุดในหลายครอบครัว เนื่องจากคนที่เกิดในช่วงวัยต่างกันก็จะมีทัศนติในการสื่อสารต่อผู้อื่นต่างกันออกไป อย่างที่หลายคนจะชอบเรียกปัญหานี้ว่าเป็นการ ‘คุยกันคนละภาษา’ เพราะในบางครั้งไม่ว่าเราจะทำการอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปให้อีกฝ่ายอย่างไร ก็ดูเหมือนจะไม่มีความเข้าใจต่อกันกลับมาเลยนั่นเอง

2. ปัญหาเรื่องทัศนคติในการทำงาน

เรื่องทัศนติในการทำงานเป็นเรื่องที่ปัจจัยของช่วงอายุ สังคมในแต่ละยุค รวมไปถึงพฤติกรรมของคนแต่ละ Gen มีผลเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนในยุค Gen B จะให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างหนัก โดยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความสุขส่วนตัวหรือการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นคนในช่วงวัยนี้จะเร่งสร้างตัว ทำธุรกิจ และจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้โดยเร็ว ในขณะที่คนในยุคหลัง ๆ จะเน้นไปที่ความสุขของตัวเอง และการถ่วงสมดุลงานที่ทำกับสิ่งที่รัก ไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จหรือมีหน้าที่การงานที่มั่นคง

3. ปัญหาเรื่องการใช้ชีวิต

สภพาสังคมที่เติมบโตมาก็เป็นปัจจัยที่ทำให้คนในแต่ละช่วงวัยมีพฤติกรรม รวมไปถึงรุปแบบของการใช้ชีวิตที่ต่างกันออกไปด้วย เพราะคนในยุคก่อนอย่างเช่นคน Gen B และ Gen X จะให้ความสำคัญกับครอบครัว ตลอดจนมีการนัดพบปะเพื่อนฝูงกันเป็นงานสำคัญ ในขณะที่คน Gen Y ลงมาจะให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นหลัก ชอบท่องเที่ยว รวมไปถึงมีการสร้างสังคมผ่านโลกออนไลน์ เพราะฉะนั้นจึงอาจจะมีหลายครั้งที่คนรุ่นหลัง ๆ ไม่เข้าใจวันรวมญาติหรือการต้องใช้ชีวิตกับคนจำนวนมากนั่นเอง

4. ปัญหาเรื่องการทานอาหาร

คนในยุคสมัยนี้ถึงแม้ว่าจะใส่ใจในเรื่องของการทานและการดูแลสุขภาพ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีความฟุ่มเฟือยในเรื่องของการทานมากกว่าคนที่เกิดในช่วง Gen B หรือ Gen X เนื่องจากคนที่เกิดหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ และมีการและเปลี่ยนวัฒนธรรมการทานจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามามากขึ้นแล้วนั่นเอง นอกจากนั้นคนในยุคหลังยังมีพฤติกรรมในเรื่องของการสั่งอาหาร Delivery ในขณะที่คนยุคก่อนจะนิยมทำอาหารทานเองเป็นหลัก เพราะฉะนั้นคนในสมัยก่อนจะต้องมีการฝึกเข้าครัวกันนั่นเอง

5. ปัญหาเรื่องการสร้างครอบครัว

การสร้างครอบครัวหรือการแต่งงานก็เป็นอีกหนึ่งใน  6 ปัญหาความต่างของ GENERATION ที่หลายครอบครัวเคยเจอมาก่อน เนื่องจากคนสมัยนี้มีค่านิยมในเรื่องของการอยู่ก่อนแต่ง ในขณะที่คนตั้งแต่ Gen x เป็นต้นไปจะให้ความสำคัญกับการแต่งก่อนอยู่ หรือพิธีการแต่งงานเป็นสำคัญ นอกจากนั้นคนในยุคสมัยนี้ก็เริ่มมีความคิดในเรื่องของการอยู่คนเดียว การไม่แต่งงาน หรือการไม่นิยมมีลูกกันมากขึ้นอีกด้วย

6. ปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพ

ปัญหาในเรื่องของการดูแลสุขภาพถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความต่างของช่วงวัยที่ทำให้มองเห็นได้ง่าย และกลายเป็นปัญหากวนใจสำหรับหลายครอบครัว เนื่องจากถ้าใครมีคุณปู่ คุณย่า คุณตา หรือคุณยายที่เกิดในช่วง Gen B ก็อาจจะสามารถพบเห็นได้ว่าคนในช่วงวัยนี้ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการดูแลและบำรุงตนเองมากนัก

บางครั้งจึงอาจจะเกิดมีปากเสียงกันขึ้นมาหากต้องมีการบอกกล่าวให้คนในช่วงวัยนี้มีการทานอาหารมีประโยชน์พร้อมกับออกกำลังกาย ตลอดจนดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างเข้มงวด ในขณะซึ่งคนที่เคยใน Gen Y เป็นต้นมาจะเริ่มให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย ดูแลตัวเอง และการทานอาหารเสริมและบำรุงร่างกาย แทนการปล่อยให้เกิดโรคแล้วค่อยไปทำการรักษา 

เพราะฉะนั้นสมัยนี้เราจึงสามารถเห็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากมายหลายชนิดซึ่งหาทานได้ง่ายมากกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนนั่นเอง ดังนั้นลูกหลายท่านไหนที่อยากจะช่วยรักษาสุขภาพของคนที่ทุกคนรัก ก็สามารถเลือกซื้ออาหารเสริมที่ทานง่ายและมีประโยชน์จากร้าน Dowell สินค้าสุขภาพไปฝากพวกท่านก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลย สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าของเราได้ที่หน้าเมนู ‘ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด’ หรือ หน้าเมนู ‘อาหารเสริม’ ได้เลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *